Regulamin Ligi

Sędziowie LO · 13 czerwca 2018

REGULAMIN LIGI OGÓLNOPOLSKIEJ HOBBIT 2018

§1
CZAS TRWANIA LIGI

1. Sezon ligi rozpoczyna się 1 grudnia 2017 roku.
2. Sezon ligi kończy się wraz z Drużynowymi Mistrzostwami Polski (DMP).

§2
INFORMACJE OGÓLNE

1. Gracze, których ośrodek nie funkcjonuje lub nie mają takowego w obrębie 50km od swojego miejsca zamieszkania mogą do 31.01.2018 zgłosić osobie odpowiedzialnej za ranking (Rafał „Potemp” Potempa) w jakim ośrodku będą rozgrywały swoje turnieje lokalne – przypis zostanie nadany permanentnie na sezon 2018.
2. Zmiana ośrodka jest dopuszczalna w momencie stałej zmiany miejsca zamieszkania.
3. Opłata za zgłoszenie turnieju do LO wynosi 1zł od każdego uczestnika turnieju. Za zgromadzone środki zostaną zakupione nagrody dla TOP 10 LO 2017 i najlepszego organizatora 2017, które zostaną wręczone na pierwszym dwudniowym turnieju w roku 2018.
4. Wpłaty można dokonywać na konto:

Łukasz Traczyk
23 1940 1076 5907 1189 0000 0000
tytuł :
Imię Nazwisko, data turnieju, miejsce turnieju.

5. Organizatorom turnieju nie są narzucane żadne restrykcje w stosunku do wyglądu i zawartości regulaminu (cięcia, zasady, unikatowe zasady).

§3
RANKING LIGI

1. Do rankingu ligowego wliczane będą wyniki dziesięciu najlepszych turniejów zawodnika, w tym maksymalnie pięć wyników turniejów klasy „master” bądź turniejów wyjazdowych oraz punkty za jedną, najwyżej punktowaną ligę regionalną.
2. Do rankingu ligowego będą również wliczane punkty za udział w lidze lokalnej właściwej dla zawodnika.
3. Wyniki turnieju należy nadesłać na maila [email protected] najpóźniej do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozegrany został turniej.
4. Za nadesłanie wyników rozumie się nadesłanie na wskazanego maila wyników turnieju naniesionych na odpowiedni arkusz oraz uiszczenie opłaty wskazanej w §2 pkt 3.
5. Ranking LO wygrywa gracz z największą ilością punktów.
6. W przypadku równej ilości punktów między graczami, decyduje ilość punktów za turnieje klasy MASTER.
7. W przypadku dalszego remisu decyduje ilość rozgeranych turniejów.
8. W przypadku dalszego remisu gracze zajmują miejsce ex aequo.

§4
TURNIEJE KLASY „LOKAL”.

1. Za turniej lokalny rozumie się turniej jednodniowy na którym rozegrane zostaną co najmniej 3 bitwy. Turniej lokalny musi zostać zgłoszony co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem się.
2. Pełne zgłoszenie zawiera:
– termin, godzinę rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia,
– miejsce rozgrywek,
– imię, nazwisko i numer identyfikacyjny,

§5
PUNKTACJA TURNIEJÓW KLASY „LOKAL”.

1. Pierwsze miejsce otrzymuje 15 pkt,
2. drugie miejsce otrzymuje 14,
3. trzecie miejsce otrzymuje 13, (i tak dalej do minimum 1 pkt).
4. Podium otrzymuje premię w postaci: +3 pkt za pierwsze miejsce, +2 pkt za drugie miejsce, +1 pkt za trzecie miejsce.
5. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje 1+ pkt za każdą pełną dziesiątke graczy biorących udział w turnieju.
6. W przypadku turniejów parowych i drużynowych punktacja spada o 2 za każde kolejne miejsce (pierwsze miejsce 15 pkt, drugie miejsce 13 pkt itd).
7. Premia wynikająca z racji rozgrywania turnieju poza miejscem zamieszkania/studiowania wynosi +3 punkty (na potrzeby rankingu uznaje się, że jest to wyjazd do miejsca oddalonego o minimalnie 50 km od miejsca zamieszkania/ośrodka gracza), jest ona doliczana do wyniku gracza.
8. W przypadku organizacji turnieju klasy „Lokal” na mniej niż 10 graczy, pierwsze miejsce dostaje liczbę punktów równą ilości graczy, drugie miejsce liczbę punktów równą ilości graczy -1 itd.)

§ 6
TURNIEJE KLASY „MASTER”.

1. Turnieje „Master” klasyfikujemy jako turnieje dwudniowe, na których rozegranych zostanie co najmniej 5 bitew. Warunek konieczny do zakwalifikowania turnieju jako Master to zgłoszenie turnieju co najmniej 28 dni przed jego odbyciem się.
2. Pełne zgłoszenie zawiera:
– termin, godzinę rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia
– miejsce rozgrywek
– imię, nazwisko i numer identyfikacyjny
– w przypadku turniejów trwających dłużej niż 1 dzień sugerowane miejsca noclegów.

§7
PUNKTACJA TURNIEJÓW KLASY „MASTER”.

1. Pierwsze miejsce otrzymuje 40 pkt,
2. drugie miejsce otrzymuję 39 pkt,
3. trzecie miejsce otrzymuje 38, (i tak dalej do minimum 1 pkt).
4. Top 10 otrzymuje premię w postaci: +10 pkt za pierwsze miejsce, +9 pkt za drugie miejsce, +8 pkt za trzecie miejsce itd.
5. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje 1+ pkt za każdą pełną dziesiątkę graczy biorących udział w turnieju.
6. W przypadku turniejów drużynowych oraz parowych punkty za każde kolejne miejsce zmniejszają się o 2 (pierwsze miejsce- 40 pkt, 2 miejsce- 38 pkt itd).
7. W przypadku organizacji turnieju klasy „Master” na mniej niż 30 graczy, pierwsze miejsce dostaje liczbę punktów równą ilości graczy, drugie miejsce liczbę punktów równą ilości graczy -1 itd.)

§8
LIGI LOKALNE

1. Ligi lokalne maja na celu zrzeszanie lokalnych środowisk graczy. Uczestnictwo w nich to szansa na zapoznanie się z zasadami gry, stopniowe wprowadzanie nowych graczy w hobby oraz propagowanie systemu Hobbit: SBG.
2. Ligi lokalne prowadzone są:
– w konkretnie określonym mieście (grupie miast w przypadku aglomeracji np. trójmiejskiej),
– w konkretnie określonym czasie (nie dłuższym niż czas trwania sezonu ligowego),
– wyniki z rozgrywek lig lokalnych muszą zostać zgłoszone najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem sezonu ligowego.
3.Uczestnictwo w lidze lokalnej będzie premiowane w rankingu LO w sposób następujący:
– za wygranie ligi lokalnej: liczba punktów odpowiadająca liczbie graczy w lidze jednak nie więcej niż 20,
– za zajęcie drugiego miejsca w lidze lokalnej, liczba punktów odpowiadająca liczbie graczy jednak nie więcej niż 20, -1 pkt,
– za zajęcie trzeciego miejsca w lidze lokalnej liczba punktów odpowiadająca liczbie graczy w lidze jednak nie więcej niż 20 – 2 pkt,
– itd.

§9
WYBÓR REPREZENTACJI NA ETC2019

1. Skład reprezentacji Polski na ETC2018 będzie wybierany według osobnego rankingu Masterowego.
2. Troje najlepszych graczy dostanie możliwość reprezentowania naszego kraju i dobierze sobie ostatniego członka drużyny zgodnie ze swoim przekonaniem.
3. Wyniki każdego turnieju klasy MASTER będą zapisywane w postaci zajętych przez danych graczy miejsc i weryfikowane.
4. Wraz z zakończenie sezonu 2018 zostanie opublikowany ranking Masterowy, który będzie decydował o składzie reprezentacji w następujący sposób:
– zaliczamy wyniki z 3 najlepszych Masterów (dla przykładu: zająłem odpowiednio 1, 4, i 6 miejsce na różnych Masterach – z wykluczeniem DMP, więc suma moich punktów daje 1+4+6 = 11, Ten kto zgarnie najmniejszą ilość punktów przy jednoczesnym rozegraniu co najmniej 3 turniejów klasy MASTER wygra ranking),
5. W przypadku remisu punktowego decyduje miejsce zajmowane w rankingu LO 2018.
W przypadku, gdy reprezentanci wyłonieni przez ranking nie będą w stanie pojechać na ETC2019, gracze którzy zajęli kolejne miejsca zastępują go.

§10
PROCEDURA ODWOŁANIA SĘDZIEGO OGÓLNOPOLSKIEGO

1. Odwoływane sędziego może nastąpić w 2 sytuacjach:
a) sędzia zgłasza swoją rezygnację
b) zostaje odwołany z powodu uchylania się od obowiązków na mocy głosowania sędziów wszczętego przez Koordynatora LO

2. Rozwiązywanie wyżej wskazanych sytuacji:
a) Sędzia rezygnuje i sam wskazuje swojego zastępcę, nie ma żadnych przeszkód by rezygnujący sędzia starał się o stanowisko sędziego LO w następnym sezonie
b) Uchylanie się od obowiązków sędziego LO – nie zabranie głosu w temacie będącym dyskusją/głosowaniem w terminie 3 dni od jego założenia, złe pełnienie swojej funkcji (np, skarbnik nie zbiera składek, sędzia od rankingu porzuca swoje obowiązki itp). W chwili zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Koordynator LO stosuje pierwsze upomnienie.
3. Jeśli sytuacja się powtarza to zgłasza on formalnie wniosek o odwołanie danego sędziego, który to wniosek musi zostać przegłosowany przez pozostałych sędziów. Po skutecznym odwołaniu uchylającego się sędziego pozostali sędziowie w głosowaniu wybierają zastępcę odwołanego. Sędzia odwołany w danym sezonie ma zakaz kandydowania na stanowisko sędziego w sezonie kolejnym.